IELTS Speaking Part 1: Topic Advertisements Và Cách Trả Lời

  • Speaking
  • Feb 06, 2018

Câu hỏi và cách trả lời gợi ý IELTS Speaking part 1 hôm nay sẽ là về chủ đề Advertisements. Nếu bạn không phải người trong ngành hoặc chưa tìm hiểu trước thì rất có thể chúng sẽ là câu hỏi làm khó bạn đấy, nên...