McGraw Hill IELTS – 5 Practice Test

McGraw-Hill Education 2012

Book Description

Cuốn sách bao gồm 4 bài kiểm tra IELTS Academic và 1 bài kiểm tra IELTS General Training

• Hướng dẫn từng bước bởi một giám khảo IELTS có kinh nghiệm

• Các bài tập để cải thiện kỹ năng Listening, Speaking, Reading và Writing của bạn

• Chính tả và từ vựng tiếng Anh bạn cần biết

More Books from McGraw-Hill Education (5)

Practice Makes Perfect English Grammar for ESL Learners (3rd Edition)

Practice Makes Perfect English Sentence Builder (2nd Edition)

The Big Book of English verbs

Correct Your English Errors ( 2nd Edition)

McGraw Hill Education 6 IELTS Practice Tests